Organisasjonen

Representantskapet og Styret:

Selskapets øverste organ er Representantskapet. Alle eierne er representert med ett medlem i Representantskapet, og Ordførerne representerer eierne. Representantskapet behandler og fastsetter regnskap i tillegg til å vedta budsjett og økonomiplan. Representantskapet velger også selskapets styre.

Representantskapet har valgt følgende styre for selskapet for perioden 2020 – 2022

Leder: Gunnar Topland
Nestleder: Maiken Messel
Medlem: May Britt Lunde
Medlem: Morten Wegner
Medlem : Elin Slatten Sollid (ansattes representant)

Styrets skal påse at selskapet drives i tråd med selskapets formål og selskapsavtalen, og innenfor vedtatte budsjetter. Styret har ansvar for at representantskapets vedtak og retningslinjer gjennomføres og følges, og at selskapet er organisert på en slik måte at virksomheten drives mest mulig kostnadseffektivt. Styrets rapporterer årlig sine aktiviteter gjennom årsberetningen til representantskapet.


Øvrig dokumentasjon:

Selskapsavtale Aust-Agder Revisjon IKS