Om oss

 

Aust-Agder Revisjon IKS er et interkommunalt revisjonsselskap med Aust Agder fylkeskommune og kommunene Arendal, Birkenes, Froland, Gjerstad, Grimstad, Lillesand, Risør, Tvedestrand, Vegårshei og Åmli som eiere. Selskapet er et eget rettsubjekt som reguleres gjennom lov om interkommunale selskaper. Selskapsavtalen er virksomhetens vedtekter, og legger rammene for selskapets virksomhet.

Deltakerkommunenes eierandel i selskapet fordeler seg slik:

Aust-Agder fylkeskommune 29,00 %
Arendal kommune 26,00 %
Grimstad kommune 14,50 %
Risør kommune 7,00 %
Lillesand kommune 6,50 %
Tvedestrand kommune 5,00 %
Birkenes kommune 3,00 %
Froland kommune 2,50 %
Gjerstad kommune 2,50 %
Vegårshei kommune 2,00 %
Åmli kommune 2,00 %

Selskapets øverste organ er Representantskapet. Alle eierne er representert med ett medlem i Representantskapet, og Ordførerne representerer eierne. Representantskapet behandler og fastsetter regnskap i tillegg til å vedta budsjett og økonomiplan. Representantskapet velger også selskapets styre.

Representantskapet har valgt følgende styre for selskapet for perioden 2016 – 2018

Leder: Maya Twedt Berli
Nestleder: Morten Tveit
Medlem: Odd Bjørn Ness
Medlem: Nina Marie Holte
Medlem : Elin Slatten Sollid (ansattes representant)

Styrets skal påse at selskapet drives i tråd med selskapets formål og selskapsavtalen, og innenfor vedtatte budsjetter. Styret har ansvar for at representantskapets vedtak og retningslinjer gjennomføres og følges, og at selskapet er organisert på en slik måte at virksomheten drives mest mulig kostnadseffektivt. Styrets rapporterer årlig sine aktiviteter gjennom årsberetningen til representantskapet.

Hovedkontor

Aust-Agder Revisjon IKS

Havnegata 2, Arendal
Postboks 63

4801 Arendal
Telefon: 37 01 33 90


E-post: [email protected]