Tjenester

 

Aust-Agder Revisjon IKS utfører primært regnskaps- og forvaltningsrevisjon, samt selskapskontroll, overfor våre eierkommuner. Blant andre tjenester vi tilbyr er ulike særattestasjoner, kurs, rådgivning, uavhengige undersøkelser, samt annen bistand.

Vår tjenesteyting er primært rettet mot eierkommunene, men vi kan også yte tilsvarende tjenester til eksterne.

Regnskapsrevisjon

Regnskapsrevisjon innebærer at vi kontrollerer og bekrefter at regnskapene ikke inneholder vesentlige feil og mangler. I dette ligger også at vi skal påse at kommunene har etablert en betryggende økonomisk intern kontroll og at den interne kontrollen fungerer tilfredsstillende.

Innenfor regnskapsrevisjon utfører Arendal Revisjonsdistrikt IKS følgende:

 • Revisjon av kommuneregnskap
 • Revisjon av regnskap for kommunale foretak
 • Revisjon av regnskap for interkommunale selskap
 • Revisjon av andre interkommunale samarbeid som utarbeider separate regnskaper
 • Revisjon av kirkelige fellesråd og menighetsråd
 • Revisjon av stiftelser, legater og fond
 • Revisjon av foreninger etc.
 • Revisjon av hjelpevergeregnskap
 • Revisjon av beboer- og pasientregnskap


Forvaltningsrevisjon

Forvaltningsrevisjon innebærer at vi gjennomfører systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og iverksettinger ut fra kommunestyrenes vedtak og forutsetninger.

I dette inngår:

 • kommunene bruker ressurser til å løse oppgaver som er i samsvar med kommunestyrenes vedtak og forutsetninger
 • kommunenes ressursbruk og virkemidler er effektive i forhold til målene som er satt
 • lover og forskrifter følges
 • kommunenes styringsverktøy og virkemidler er hensiktsmessige
 • om saksutredninger og beslutningsgrunnlag fra kommunenes administrasjon til de politiske organer er i samsvar med de offentlige utredningskravene
 • resultatene i kommunenes tjenesteproduksjon er i tråd med kommunestyrenes forutsetninger og om resultatene oppnås


Selskapskontroll

Selskapskontroll innebærer at det skal føres kontroll med forvaltningens eierinteresser i kommunalt eide selskaper. Selskapene kan være organisert som aksjeselskaper, interkommunale selskaper eller lignende.

Målet med selskapskontroll er å vurdere om den som forvalter kommunens eierinteresser gjør dette i samsvar med kommunestyrets vedtak og forutsetninger.

Særattestasjoner

Aust-Agder Revisjon IKS kontrollerer og attesterer en rekke særregnskaper som momskompensasjon, spillemiddelregnskaper (idrett, nærmiljøanlegg og kulturbygg) og i forbindelse med andre statlige tilskuddsordninger, hvor det stilles krav om uavhengig bekreftelse før utbetaling.

Rådgivning og øvrig bistand

Våre ansattes allsidige erfaring og kompetanse gir oss et fortrinn knyttet til rådgivning og annen bistand knyttet til:

 • Lov om merverdiavgift
 • Lov om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner og fylkeskommuner
 • Regnskapsføring; private og offentlige regnskapsprinsipper
 • Vurdering av opplegg for økonomisk intern kontroll
 • Undersøkelser på bakgrunn av konkrete bestillinger
 • Mislighetssaker
 • Granskinger
 • Uavhengige undersøkelser

Vi kan også tilby kurs innen regnskap, lønn og merverdiavgift.

Hovedkontor

Aust-Agder Revisjon IKS

Havnegata 2, Arendal
Postboks 63

4801 Arendal
Telefon: 37 01 33 90


E-post: [email protected]