Verdier og etikk:

Uavhengighet - tillit - åpenhet

Eierne og styret har gjennom sin strategiplan for perioden 2017-2020 vedtatt at selskapets overordnede strategiske mål er å «levere effektive revisjonstjenester og kontrolloppgaver med god kvalitet, både i forhold til formelle krav og oppdragsgivernes forventning». Verdigrunnlaget til selskapet er åpenhet, uavhengighet og tillit. Disse verdiene er grunnleggende for hele vår virksomhet, både som utøvende revisor, rådgiver og samarbeidspartner, og som arbeidsgiver og arbeidstaker. Vi vil jevnlig vende tilbake til disse verdiene gjennom dokumentet.

Åpenhet innebærer at selskapets ansatte og ledere, så langt det lar seg gjøre, tydeliggjør at det skal våre åpenhet omkring de prosesser og kontrollhandlinger som gjennomføres. Dette oppnås gjennom god dialog med kontrollutvalget gjennom både skriftlig og muntlig informasjon. I møte med kommunens ledere og ansatte, skal våre revisorer og ledere gi tydelig informasjon om at vi baserer informasjonsutveksling på gjensidig åpenhet. Etterprøvbarhet sikres gjennom dokumentasjon hvor kommunens ansatte og ledere som hovedregel godkjenner data som senere blir offentlig. Alle våre samarbeidspartnere skal imidlertid føle seg trygge på at sensitiv informasjon ikke kommer på avveie.

I møte med kommunens ansatte og ledere, vil vi forstå åpenhet i sammenheng med ydmykhet. Revisjonen har stor respekt for den jobben som gjøres i kommunen, og vil i møte med kommunens ansatte møte disse uten fordommer og mistro basert på oppfatninger gitt av omgivelsene.

Selskapets syn er at åpenhet står som en sentralt element i det å skape tillit. Åpenhet vil således være en forutsetning for tilfredsstillende tillit. Det vil alltid være en diskusjon omkring premissene for våre arbeidsoppgaver i form av tillitsgrad og egenkontroll i eierkommunene. Den tillit som er gitt oss gjennom det oppdraget vi er gitt fra våre eierkommuner, skal vi forvalte på en god måte. Det skal ikke være sviktende tillit til at selskapet ivaretar de lovmessige kontrollaspekter som kontrollutvalgene forventer av oss. Når oppdrag gis fra kontrollutvalg til vårt selskap, skal det være basert på en tillit om at vi skal løse oppdrag på en tilfredsstillende måte.

Internt baseres mye av vårt arbeidet på tillit. Tillit er i en slik sammenheng et forhold mellom leder og ansatt, så vel som mellom selskapets ansatte. Nært knyttet til tillit er lojalitet, og det skal for våre ansatte være rom for å kunne diskutere og utfordre hverandre som en del av å gjøre hverandre bedre. En velfungerende tillit til hverandre vil være et viktig premiss i dette arbeidet.

Uavhengighet har to sider. På den ene siden skal vi ta hensyn til at våre holdninger ikke påvirker våre handlinger, og betyr implisitt at vi skal opptre og handle med integritet (faktisk uavhengighet). På den andre siden må revisor ta stilling til om det er andre forhold som kan påvirke tilliten til revisjonen negativt i form av andre tjenesteytelser, forretningsforbindelser eller familieforbindelser (tilsynelatende uavhengighet).

Uavhengighet står sterkt når det kommer til vår profesjon og det ansvar vi er satt til å forvalte. Det skal ikke være tvil om at ledere og ansatte i enhver arbeidssituasjon skal stå fritt til å ta vurderinger og beslutninger uten bindinger som kan påvirke den enkeltes arbeid og vurderinger. For å sikre nødvendig forståelse og refleksjon omkring den enkeltes uavhengighet, blir det utarbeidet dokumentasjon som gjenspeiler de vurderinger som blir gjort omkring dette. Revisors uavhengighet er også en årlig orienteringssak i kontrollutvalget, og bidrar til nødvendig transparens omkring dette viktige prinsippet. For revisorer generelt, blir det gjennomført diskusjoner omkring habilitet og bekjentskaper før revisjonen starter sine prosjekter. Det legges også til grunn en skriftlig vurdering av habilitet fra daglig leder basert på diskusjoner som en sentral del av vårt kvalitetsarbeid for å sikre overholdelse av gjeldende revisjonsstandarder.

Sett i lys av at vi opptrer som rådgivere og oppdragstakere for kontrollutvalget, er vi til enhver tid avhengig av at arbeidet med uavhengighet gjøres til gjenstand for vurdering, som kontrollutvalget for øvrig behandler årlig.