Verdier og etikk:

Uavhengige - tillitsskapende - innovative

Eierne og styret har gjennom sin strategiplan for perioden 2021-2023 vedtatt at selskapets overordnede strategiske mål er å «utføre effektive revisjonstjenester og kontrolloppgaver med god kvalitet, både i forhold til formelle krav og oppdragsgivernes bestillinger». Verdigrunnlaget til selskapet er uavhengighet, tillitsskapende og innovative. Disse verdiene er grunnleggende for hele vår virksomhet, både som utøvende revisor, rådgiver, samarbeidspartner, og som arbeidsgiver og arbeidstaker.

Selskapets syn er at åpenhet står som en sentralt element i det å skape tillit. Åpenhet vil således være en forutsetning for tilfredsstillende tillit. Det vil alltid være en diskusjon omkring premissene for våre arbeidsoppgaver i form av tillitsgrad og egenkontroll i eierkommunene. Den tillit som er gitt oss gjennom det oppdraget vi er gitt fra våre eierkommuner, skal vi forvalte på en god måte. Det skal ikke være sviktende tillit til at selskapet ivaretar de lovmessige kontrollaspekter som kontrollutvalgene forventer av oss. Når oppdrag gis fra kontrollutvalg til vårt selskap, skal det være basert på en tillit om at vi skal løse oppdrag på en tilfredsstillende måte.

Internt baseres mye av vårt arbeidet på tillit. Tillit er i en slik sammenheng et forhold mellom leder og ansatt, så vel som mellom selskapets ansatte. Nært knyttet til tillit er lojalitet, og det skal for våre ansatte være rom for å kunne diskutere og utfordre hverandre som en del av å gjøre hverandre bedre. En velfungerende tillit til hverandre vil være et viktig premiss i dette arbeidet.

Uavhengighet har to sider. På den ene siden skal vi ta hensyn til at våre holdninger ikke påvirker våre handlinger, og betyr implisitt at vi skal opptre og handle med integritet (faktisk uavhengighet). På den andre siden må revisor ta stilling til om det er andre forhold som kan påvirke tilliten til revisjonen negativt i form av andre tjenesteytelser, forretningsforbindelser eller familieforbindelser (tilsynelatende uavhengighet).

Uavhengighet står sterkt når det kommer til vår profesjon og det ansvar vi er satt til å forvalte. Det skal ikke være tvil om at ledere og ansatte i enhver arbeidssituasjon skal stå fritt til å ta vurderinger og beslutninger uten bindinger som kan påvirke den enkeltes arbeid og vurderinger. For å sikre nødvendig forståelse og refleksjon omkring den enkeltes uavhengighet, blir det utarbeidet dokumentasjon som gjenspeiler de vurderinger som blir gjort omkring dette. Revisors uavhengighet er også en årlig orienteringssak i kontrollutvalget, og bidrar til nødvendig transparens omkring dette viktige prinsippet. For revisorer generelt, blir det gjennomført diskusjoner omkring habilitet og bekjentskaper før revisjonen starter sine prosjekter. Det legges også til grunn en skriftlig vurdering av habilitet fra daglig leder basert på diskusjoner som en sentral del av vårt kvalitetsarbeid for å sikre overholdelse av gjeldende revisjonsstandarder.

Sett i lys av at vi opptrer som rådgivere og oppdragstakere for kontrollutvalget, er vi til enhver tid avhengig av at arbeidet med uavhengighet gjøres til gjenstand for vurdering. Dette er noe som kontrollutvalget for øvrig behandler årlig gjennom uavhengighetserklæringer.