Rådgivning

Aust-Agder Revisjon Rådgivning AS ble etablert i 2020 som et resultat at et ønske fra eierne om å håndtere veksten i etterspørsel etter kontroll- og bistandstjenester som ikke anses som revisjon. Aust-Agder Revisjon Rådgivning AS er organisert som et uavhengig datterselskap av Aust-Agder Revisjon IKS, med formål om å tilby tjenester innen kontroll, utredning, rådgivning- og bistand, som ikke anses som revisjon, primært til kommunal sektor og andre offentlige virksomheter.

Eksempelvis har selskapet kompetanse knyttet til:

  • Vurderinger av anskaffelser, kontrakter og oppfølging av leverandører, herunder konflikter.
  • Juridiske og økonomiske analyser og vurderinger i prosesser knyttet til omorganisering og- eller nedbemanning
  • Eksterne vurderinger av saksbehandlingspraksis i enkeltsaker
  • Selskapsorganisering
  • Organisering og praksis knyttet til internkontroll
  • Forsøksordningen knyttet til statlig finansiering av omsorgstjenestene

Selskapet er både juridisk og organisatorisk uavhengig av Aust-Agder Revisjon IKS. Samtidig opererer selskapene i samme konsern, og kan samarbeide om oppdrag, og utveksle kompetanse mellom selskapene. Utvekslingen av ressurser og kompetanse foregår etter markedsmessige prinsipper. For å sikre tilstrekkelig uavhengighet knyttet til morselskapets rolle som uavhengig revisor, er Aust-Agder Revisjon Rådgivning AS omfattet av de samme uavhengighetsbestemmelsene som revisjonsselskapet.

Selskapet opererer innenfor rammen av utvidet egenregi.

Forretningsadresse:
Fjellknattveien 2
4879 Grimstad
Org.nr. 925 769320