Regnskapsrevisjon:

Regnskapsrevisjon innebærer at vi kontrollerer og bekrefter at regnskapene ikke inneholder vesentlige feil og mangler. I dette ligger også at vi skal påse at kommunene har etablert en betryggende økonomisk intern kontroll og at den interne kontrollen fungerer tilfredsstillende.

Innenfor regnskapsrevisjon utfører Arendal Revisjonsdistrikt IKS følgende:
Revisjon av kommuneregnskap
Revisjon av regnskap for kommunale foretak
Revisjon av regnskap for interkommunale selskap
Revisjon av andre interkommunale samarbeid som utarbeider separate regnskaper
Revisjon av kirkelige fellesråd og menighetsråd
Revisjon av stiftelser, legater og fond
Revisjon av foreninger etc.
Revisjon av hjelpevergeregnskap
Revisjon av beboer- og pasientregnskap