Selskapskontroll:

Selskapskontroll innebærer at det skal føres kontroll med forvaltningens eierinteresser i kommunalt eide selskaper. Selskapene kan være organisert som aksjeselskaper, interkommunale selskaper eller lignende.

Målet med selskapskontroll er å vurdere om den som forvalter kommunens eierinteresser gjør dette i samsvar med kommunestyrets vedtak og forutsetninger.